פי חיי שרה בני קטורה

בע"ה כב מרח שוון התשעז

מישל בן שושן                                       לע"נ סבי מורי משה חיים בן שמחה בן חקון שנפטר כיום הזה

 

פי חיי שרה :  בני קטורה

 1. מגילה מגילה

אנו מוצאים בגמרא דעה (אמיצה) שטוענת שהתורה לא נכתבה בבת אחת, כולה, אלה "מגילה- מגילה" .

בעא מיניה אביי מרבה: מהו לכתוב מגילה לתינוק להתלמד בה? תיבעי למאן דאמר תורה מגילה מגילה ניתנה, תיבעי למאן דאמר תורה חתומה ניתנה; תיבעי למ"ד תורה מגילה מגילה ניתנה, כיון דמגילה מגילה ניתנה כותבין, או דילמא כיון דאידבק אידבק? תיבעי למ"ד תורה חתומה ניתנה, כיון דחתומה ניתנה אין כותבין, או דילמא כיון דלא אפשר כתבינן? א"ל אין כותבין, ומה טעם? לפי שאין כותבין. תלמוד בבלי מסכת גיטין דף ס עמוד א

 

לפני שחוברה כספר אחד, התורה נכתבה לסרוגין, לפי המאורעות. למשל, ספר בראשית, נכתב לפני לידת משה. והוא נכתב , כנראה, בספרים (מגילות) קטנים של כל מאורע.  במדרש רבה, מדברים על הספרים האלה שהיו קוראים בהיותם כבר במצרים. כל שבת. ומשה בעצמו קרא בהם והוא מדבר עם ה' לגבי מה שהוא קרא שם!:

 

יח ..על כן הם צועקים לאמר וגו' תכבד העבודה על האנשים, מלמד שהיו בידם מגילות שהיו משתעשעין בהם משבת לשבת לומר שהקדוש ב"ה גואלן, לפי שהיו נוחין בשבת, אמר להן פרעה תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה ואל ישעו וגו', אל יהו משתעשעין ואל יהו נפישין ביום השבת. ………..כך אמר לפני הקב"ה נטלתי ספר בראשית וקראתי בו וראיתי מעשיהן של דור המבול היאך נדונו מדת הדין היתה, ומעשה דור הפלגה של סדומיים היאך נדונו ומדת הדין היתה, העם הזה מה עשו שנשתעבדו מכל הדורות שעברו, ואם בשביל שאמר אברהם אבינו (בראשית טו) במה אדע כי אירשנה ואמרת לו ידוע תדע כי גר יהיה זרעך א"כ הרי עשו וישמעאל מבניו והן צריכין להשתעבד כמו הם, ואפי' כן היה לו להשתעבד דורו של יצחק או דורו של יעקב לא לעם הזה שהוא בדורי, וא"ת מה איכפת לי א"כ למה זה שלחתני, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע וגו', שמות רבה פרשה ה

 

מה מאפיין כל מגילה?

יש סברה שספר בראשית מחולק ביחידות שכל אחת מתחילה ב"תולדות". המילה הזו, מצביעה על עניין חדש שכל המגילה מוקדשת אליו.

 1. התולדות

אם נחפש את המילים האלה, אנו מוצאים מספר מצומצם של מגילות שמתחילות בתולדות. הנה הם בטבלה (מתוך רעיון של הרב מנחם ליבטאג):

 

ספר תולדות  שמים וארץ
אלה תולדות   אדם אלה תולדות   שם
עשרה דורות עשרה דורות
אלה תולדות נוח אלה תולדות  תרח
שם חם יפת אברהם  הרן   נחור
אלה תולדות   בני נוח אלה תולדות   יצחק      אלה תולדות    ישמעאל
אלה תולדות  יעקב          אלה תולדות     עשיו (X2)
שבעים אומות העולם שבעים נפש

 

מעניין לחצות את כל הספר לשתי עמודות מקבילות:

העמודה הראשונה מסתיימת עם בני נוח שמתחלקים לשבעים אומות.

בעמודה השנייה, תולדות שם מקבילים לתולדות אדם. כאילו שם הוא הנסיון השני לבנות אנושות שתתאים יותר לכוונה הבורא. אחרי עשרה דורות, מגיע תרח, במקביל לנוח. שניהם (תרח ונוח) הם האבות של הסיפור שבא אחר כך. יש להם שלושה בנים.

 • כנען המקביל להרן (ארור ומת צעיר)
 • שם ואברם (קוראים בשם ה')
 • יפת המקביל לנחור (שניהם צריכים "לגור באוהלי אחיהם)

התורה מתארת את תולדות שלושת הילדים האלה עד שמגיעים למספר שבעים נפשות.

ייתכן שההקבלה בין נחור ליפת תסביר את לקיחת הנשים של משפחת אברהם מתוך משפחת נחור:

"יפת אלוהים ליפת וישכון באהולי שם" היה כתוב עבור יפת.

הבנות במשפחת נחור (שרי, רבקה, רחל ולאה…רות)יבנו את אוהלי משפחת אברהם!

 

 

 1. תולדות אברהם

אבל, אין ברשימה "תולדות אברהם"!! יש תולדות תרח, תולדות יצחק, ישמעאל, יעקב ועשיו אבל לא "תולדות אברהם!! למה??

נראה שתולדות אברהם מובלעים בתוך תולדות תרח. כי אם אנו שמים לב לסיפורים בשלושת הפרשיות (לך לך- וארא- חיי שרה) לא מדברים אך ורק על אברהם. התורה מתעניינת בלוט, בשרה , רבקה, אנשים שיוצאים מזרע הרן ונחור, בני תרח. התורה מספרת גם כן  על היחסים בין אברהם לסביבתו. מצרים, פלישטים, מלכי סדום, מלכי צדק,.. והוא נושא את הגר המצרית ואת קטורה ואולי גם כמה פילגשים.

המורכבות הזו מצביעה על שני כיוונים משולבים בניהם:

 • אברהם הוא אב המון גויים. הוא דואג לכל העברים, הוא ממשיך את המהלך שהתחיל בו תרח אביו. לכן, הוא נושא אישה אחרת, קטורה ויש לו הרבה ילדים מחוץ ליצחק בנו.
 • ב. אברהם הוא אבי יצחק. "כי ביצחק יקרא לך זרע". כל הילדים האחרים של אברהם אינם מעניינים את עם ישראל. יצחק הוא העיקר . "ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק". ….

למרות ההרגלים שלנו לקרוא את הפרשיות בעין אגוצנטרית, קיימים הרבה סיפורים שמקשים על קריאה זו. למה אברהם מתחתן עם אישה אחרת? (אפשר להתנחם שהיא רק הגר! כלומר רק אישה נוספת על שרה ) מה משמעות "אב המון גויים"? (אולי מדובר על הגויים שיצאו מיעקב ולא אחרים). למה כתובים תולדות ישמעאל ועשיו? (אולי רק כדי לתת כבוד להורים שלהם שהם אבותינו!).

 • בראשית פרק יב

(ב) וְאֶעֶשְׂךָ לְגוֹי גָּדוֹל וַאֲבָרֶכְךָ וַאֲגַדְּלָה שְׁמֶךָ וֶהְיֵה בְּרָכָה: (ג) וַאֲבָרֲכָה מְבָרְכֶיךָ וּמְקַלֶּלְךָ אָאֹר וְנִבְרְכוּ בְךָ כֹּל מִשְׁפְּחֹת הָאֲדָמָה:

 

אם אנו נסכים להסתכל בעיניים אחרות, ניתן להבין שבעצם אברהם דאג באמת להיות אב המון גויים ולא רק אבי עם ישראל. אילו היה כתוב "תולדות אברהם", היינו נוטים יותר לקרוא את הסיפור באופן אגוצנטרית. אבל העובדה שלא כתוב "תולדות אברהם, מאלץ אותנו להכניס אותו בתוך סיפור אביו תרח!

 

 1. הארץ

יש שני תיאורים של הארץ שניתנת לאברהם בירושה לזרעו אחריו:

א. ארץ ענקית: מנהר פרת ועד נהר מצרים. אולי מיועדת לכל המשפחות שיוצאות מאברהם.

ב. ארץ כנען המצומצמת, בין הירדן לים. זאת תינתן לעם ישראל. שבעה עמים ולא עשרה!!

כלומר, לא רק הפסוקים מדברים על שני מסלולים בזרע אברהם אלא גם הארץ שניתנת לזרעו מחולקת לשני אזורים. איזור רחב ועשרה עמים או איזור מצומצם יותר רק של שבעה עמים!

 • בראשית פרק טו

(יח) בַּיּוֹם הַהוּא כָּרַת יְקֹוָק אֶת אַבְרָם בְּרִית לֵאמֹר לְזַרְעֲךָ נָתַתִּי אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת מִנְּהַר מִצְרַיִם עַד הַנָּהָר הַגָּדֹל נְהַר פְּרָת: (יט) אֶת הַקֵּינִי וְאֶת הַקְּנִזִּי וְאֵת הַקַּדְמֹנִי: (כ) וְאֶת הַחִתִּי וְאֶת הַפְּרִזִּי וְאֶת הָרְפָאִים: (כא) וְאֶת הָאֱמֹרִי וְאֶת הַכְּנַעֲנִי וְאֶת הַגִּרְגָּשִׁי וְאֶת הַיְבוּסִי: ס

 • בראשית פרק יז

(ד) אֲנִי הִנֵּה בְרִיתִי אִתָּךְ וְהָיִיתָ לְאַב הֲמוֹן גּוֹיִם: (ה) וְלֹא יִקָּרֵא עוֹד אֶת שִׁמְךָ אַבְרָם וְהָיָה שִׁמְךָ אַבְרָהָם כִּי אַב הֲמוֹן גּוֹיִם נְתַתִּיךָ: (ו) וְהִפְרֵתִי אֹתְךָ בִּמְאֹד מְאֹד וּנְתַתִּיךָ לְגוֹיִם וּמְלָכִים מִמְּךָ יֵצֵאוּ: (ז) וַהֲקִמֹתִי אֶת בְּרִיתִי בֵּינִי וּבֵינֶךָ וּבֵין זַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ לְדֹרֹתָם לִבְרִית עוֹלָם לִהְיוֹת לְךָ לֵאלֹהִים וּלְזַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ: (ח) וְנָתַתִּי לְךָ וּלְזַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ אֵת אֶרֶץ מְגֻרֶיךָ אֵת כָּל אֶרֶץ כְּנַעַן לַאֲחֻזַּת עוֹלָם וְהָיִיתִי לָהֶם לֵאלֹהִים:

 1. שבעים נפשות היוצאות מאברהם

אנו יכולים לספור שבעים אומות שיוצאים כבר מאברהם עצמו, בלי לחכות לזרעו של יעקב:

בני קטורה         16

בני עשיו           17

אלופי אדום       11

בני ישמעאל       13

בני יעקב            13

סה"כ   =           70

 

עוד רמז לראיית אברהם כאב המון גויים ולא רק הראשון מאבות עם ישראל!

 

 

 

 1. בני קטורה:

 

(כה-א) וַיֹּסֶף אַבְרָהָם וַיִּקַּח אִשָּׁה וּשְׁמָהּ קְטוּרָה: (ב) וַתֵּלֶד לוֹ אֶת זִמְרָן וְאֶת יָקְשָׁן וְאֶת מְדָן וְאֶת מִדְיָן וְאֶת יִשְׁבָּק וְאֶת שׁוּחַ: (ג) וְיָקְשָׁן יָלַד אֶת שְׁבָא וְאֶת דְּדָן וּבְנֵי דְדָן הָיוּ אַשּׁוּרִם וּלְטוּשִׁים וּלְאֻמִּים: (ד) וּבְנֵי מִדְיָן עֵיפָה וָעֵפֶר וַחֲנֹךְ וַאֲבִידָע וְאֶלְדָּעָה כָּל אֵלֶּה בְּנֵי קְטוּרָה: (ה) וַיִּתֵּן אַבְרָהָם אֶת כָּל אֲשֶׁר לוֹ לְיִצְחָק: (ו) וְלִבְנֵי הַפִּילַגְשִׁים אֲשֶׁר לְאַבְרָהָם נָתַן אַבְרָהָם מַתָּנֹת וַיְשַׁלְּחֵם מֵעַל יִצְחָק בְּנוֹ בְּעוֹדֶנּוּ חַי קֵדְמָה אֶל אֶרֶץ קֶדֶם:

 

אחרי ששרה נפטרה ויצחק התחתן, אברם נושא לו נשים חדשות.מהן, יהיו לאברהם הרבה ילדים. למה אברהם עושה זאת?כשישמעאל נולד, חשבנו שזו היתה אולי "טיוטא" או כדברי המקובלים "קליפה" לפני לידת יצחק. אבל עכשיו שנולד כבר יצחק, למה לאברהם להוליד עוד ילדים, או יותר נכון לשאול: למה התורה מספרת לנו על כך?

נראה לי שיותר קל לנו לענות על כך עכשיו שהסברנו , לעיל, שבעצם אברהם ממשיך את משימתו להיות "אב המון גוים". הסברנו שבעצם, התורה לא כותבת "אלה תולדות אברהם" כי הם כלולים בתוך "אלה תולדות תרח". אברהם ממשיך את משימת אביו לבוא אל ארץ כנען ולדאוג לכל העבריים, לכל שלושת בני תרח, לכל באי הארץ בכלל!

 

מי זאת קטורה?

 • רש"י בראשית פרק כה

(א) קטורה – זו הגר, ונקראת קטורה על שם שנאים מעשיה כקטרת ושקשרה פתחה שלא נזדווגה לאדם מיום שפרשה מאברהם: (ו) הפילגשים – חסר כתיב, שלא היתה אלא פלגש אחת, היא הגר היא קטורה. נשים בכתובה, פילגשים בלא כתובה, כדאמרינן בסנהדרין (כא א) בנשים ופילגשים דדוד:

 • רשב"ם בראשית פרק כה פסוק א

(א) קטורה – לפי הפשט אין זו הגר

 • אבן עזרא בראשית פרק כה פסוק א

(א) קטורה איננה הגר, …

 

אנו רגילים בפירושו של רש"י שמזהה את קטורה כהגר. נראה בהמשך סיבות אפשריות לזיהוי זה.אבל ישנם פרשנים אחרים שלא מקבלים עמדה זו ומצדדים בקריאת התורה כפשוטה. קטורה היא ..קטורה! אישה אחרת מהגר! ומי הן הפילגשים? ..באמת פילגשים!!

(דרך אגב, כשרש"י מסביר למה המילה "פילגשים" חסרה וכתובה "פילגשם", בלי יוד, הוא נשען כנראה על גרסה אחרת מזו שיש בידנו היום. היום, הגרסה הרווחת היא ש"פילגשים" נכתב ביוד ואיננו חסר!!)

 

לסיכום:

לאברהם יש שתי משימות מקבילות:

 1. להוליד זרע מיוחד מאוד שיביא להקמת עם ישראל
 2. להיות אוניברסאלי ולדאוג להפצת דבר ה' לכל אומות העולם.

ישנם פסוקים שיצדדו בעמדה הראשונה (כי ביצחק יקרא לך זרע- את יחידך אשר אהבת את יצחק- ויתן ליצחק את כל אשר לו..). שרה היא זו שדחפה את אברהם להוליד את יצחק. היא האימה הראשונה של עם ישראל.

אבל יש הרבה פסוקים אחרים שמצדדים בכיוון השני. כל הסיפורים של היחסים בין אברהם לשכניו, סיפור לידת ישמעאל עד לנישואיו עם מצרית, וסיפור נישואי אברהם עם קטורה והילדים שיוצאים ממנו, וגם ציון שהיו לאברהם עוד פילגשים נוספות ובנים נוספים מהפילגשים, מראים שאברהם לא הפסיק להיות אב המון גוים ולדאוג להפצת דבר ה' בכל העולם.

האם שתי התפיסות מנוגדות? לא בהכרח! אלה שתי דרכים שונות שמטרתם אחת: להביא את דבר ה' לכל בני האדם. או ישירות, או דרך עם מיוחד, קטן, ספציפי, שיהיה עד , במשך כל ההיסטוריה לדבר ה' בעולם. עם ישראל ייצג את כל בני האדם ויראה שניתן לאחד את כל הפרצופים ולגלות את האחדות בעולם מפוזר.

 • נראה לי שהמבוכה של כמה מהמפרשים (רש"י בניהם) שאינם יכולים לקבל העובדה שאברהם נישא נשים אחרות חוץ משרה והגר שפחת שרה, מראה כמה הם דאגו לשמור על הכיוון הראשון, האגוצנטרי. אבל מפרשים אחרים לא נרתעים לקרוא את הפשט ולנסות להבין את התורה ככתבה!
 • לידת יצחק היתה צריכה לקרוא באווירה של נס, מחוץ לחוקי הטבע, לכן התורה מציינת שאברהם היה זקן מדי להוליד בגיל 100. אבל אחרי לידת יצחק, אברהם חוזר למהלך הטבעי, האוניברסאלי, והוא מוליד הרבה ילדים, בלי בעיה, אחרי גיל 140!

 

 

 

 

 

הצעה ללימוד נוסף על בני קטורה:

(מתוך רעיון של הרב וינר מישיבת מעלות)

 

בגמרא (תלמוד בבלי מסכת זבחים דף סב עמוד א ), דנים על האפשרות לבנות , בבית המקדש, מזבח יותר גדול מזה שבנה משה רבנובמשכן. שואלים מה יכולות להיות מידותיו?. התשובה פשוטה: כל מידה אפשרית יש רק לא לפחות מהמידות של משה.

מדת ארכו ומדת רחבו ומדת קומתו אין מעכבין. א"ר מני: ובלבד שלא יפחתנו ממזבח שעשה משה. וכמה? אמר רב יוסף: אמה. מחכו עליה, +שמות כז+ חמש אמות ארך וחמש אמות רוחב רבוע יהיה המזבח! אמר ליה אביי: דלמא מקום מערכה קאמר מר! א"ל: מר דגברא רבה הוא, ידע מאי קאמינא. קרי עלייהו: +בראשית כה+ בני קטורה.

ואז רב יוסף בא ומזכיר את המידות של המזבח שבנה משה: אמה!! מסביבו צוחקים עליו. והלא כתוב במפורש שהמידות הן חמש אמות על חמש אמות! ואז רב יוסף לועג לאלה שצחקו עליו ומכנה אותם: "בני קטורה"!!

האם רב יוסף לא ידע את מידות המזבח? האם זו טעות? כנראה שלא.

כשהוא עונה "אמה", יכול להיות שהוא רומז על מזבח אחר שמשה בנה ומידותיו באמת אמה: מזבח הקטורת!! רוחבו ואורכו היו אמה אחת. יש כאן , לענות שני רמזים אפשריים בדבריו:

 • אמה= הגר! (גרש את האמה הזאת ואת בנה)
 • מזבח הקטורת= קטורה!!

נישואיו של אברהם עם קטורה והגר , לא היו סיפורים שוליים אלא יש מאחוריהם עניינים נשגבים! (אולי את אלה שרמזנו עליהם לעיל!). ייתכן שהתוצאות של הנישואין האלה לא עלו יפה, או לפחות לא לפי הצפיות של אברהם, אבל המהלכים חשובים מאוד. ייתכן שהגערה בתלמידים שצחקו "בני קטורה", מרמזת על כך: אתם לא מבינים! אתם שטחיים, אתם נשארתם ברמה של בני קטורה למרות הצפיות שהיו לאברהם בילדים האלה!!

 

הגמרא ממשיכה:

בני אחתיה דרבי טרפון הוו יתבי קמיה דרבי טרפון, פתח ואמר: +בראשית כה+ ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה יוחני, אמרי ליה: קטורה כתיב! קרי עליהם: בני קטורה.

גם רבי טרפון מנסה להעביר לתלמידיו הסודות הנסתרים מאחורי סיפור בני קטורה. אבל הם לא מבינים אותו. לכן הוא גוער בהם בדיוק באותו לשון :"בני קטורה!!, טפשים שכמותכם שאתם לא מוכנים להבין את הסודות האלה, נשארתם באותה הרמה של בני קטורה שלא הרימו את הכפפה של אביהם אברהם ולא המשיכו דרכו!!

 

מה היה ניתן להבין בדברי רבי טרפון?

הוא עושה כאילו הוא לא מכיר את הפסוק. הוא כאילו מתבלבל ושם את השם "יוחני" במקום "קטורה". אבל מי היא היוחני הזאת??.

נקרא את רשי על  מסכת סוטה דף כב עמוד א

ת"ר: בתולה צליינית, ואלמנה שובבית, וקטן שלא כלו לו חדשיו – הרי אלו מבלי עולם. איני? והאמר רבי יוחנן: למדנו יראת חטא מבתולה, וקיבול שכר מאלמנה; יראת חטא מבתולה, דר' יוחנן שמעה לההיא בתולה דנפלה אאפה, וקאמרה: רבש"ע, בראת גן עדן ובראת גיהנם, בראת צדיקים ובראת רשעים, יהי רצון מלפניך שלא יכשלו בי בני אדם; קיבול שכר מאלמנה, דההיא אלמנה דהואי בי כנישתא בשיבבותה, כל יומא הות אתיא ומצלה בי מדרשיה דר' יוחנן, אמר לה: בתי, לא בית הכנסת בשיבבותך? אמרה ליה: רבי, ולא שכר פסיעות יש לי? כי קאמר כגון יוחני בת רטיבי.

 • רש"י :כגון יוחני בת רטיבי – אלמנה מכשפה היתה וכשמגיע עת לידת אשה היתה עוצרת רחמה במכשפות ולאחר שמצטערת הרבה היתה אומרת אלך ואבקש רחמים אולי תשמע תפלתי והולכת וסותרת כשפיה והולד יוצא פעם אחת היה לה שכיר יום בביתה והיא הלכה לבית האשה היולדת ושמע השכיר קול הכשפים מתקשקשין בכלי כמו שהולד מקשקש במעי האם ובא ופתח את מגופת הכלי והכשפים יצאו והוולד נולד וידעו כי בעלת כשפים היא.

יוחני היא אישה רעה , מכשפה, שעושה הכל כדי שיחשבו שהיא צדקת! בדיוק כמו שהגמרא מתארת כמה נשים כאלה שמראות את עצמן צדקות, אבל , מאחורי הקלעים, הן רעות!

רבי טרפון מציע שקטורה היא כמו יוחני! אברהם חשב שממנה יצאו ילדים טובים שימשיכו דרכו, אבל קטורה רימתה אותו. אולי על ידי עשן הקטורת! בעצם רבי טרפון רוצה אולי להסביר מדוע המהלך של בני קטורה נכשל: בגלל שקטורה לא היתה תוכה כברה. היא רמתה את אברהם!

 

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.