וישלח- מסעותיו של יעקוב

בע"ה יב' כסלו התשע"ג

מישל בן שושן

מסעותיו של יעקב

 

המאורע גיל שם המקום מצבה הפסוק מקור
לידת יעקב 0

2108

באר לחי רואי ויהי אחרי מות אברהם ויברך א' את יצחק בנו וישב יצחק עם באר לחי רואי חיי שרה כה -יא
יצחק יורד לגרר בגלל רעב גרר ..יצחק ויחן בנחל גרר וישב שם תולדות כו-יז
יצחק חופר בארות 40

2148

באר שבע הבאר אשר חפרו… ויקרא אותה שבעה על כן שם העיר באר שבע תולדות כו- לב
ברכת יצחק ליעקב 63

2171

באר שבע ויצא יעקב מבאר שבע ויצא כח-י
חלום יעקב לוז-בית אל מצבה ויקרא את שם המקום ההוא בית אל ואולם לוז שם העיר לראשונה ויצא

כח-יט

יעקב אצל לבן 77

2185

חרן- פדן ארם וילך חרנה ויצא כז י
לבן משיג את יעקב 97

2205

הר הגלעד גלעד ויעקב תקע את אהלו בהר ויצא

לא-כה

יעקב פוגש מלאכים מחניים ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוהים ויקרא שם המקום ההוא מחניים ויצא

לב-ג

יעקב מתכונן לפגוש עשיו נחל יבוק ויקם בלילה הוא ויקח את שתי נשיו…ויעבר את מעבר יבוק וישלח לב-כג
המאבק עם המלאך פניאל ויקרא יעקב שם המקום מניאל וישלח לב-לא
יעקב ממשיך אל ארץ כנען סכות ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות על כן קרא שם המקום סכות וישלח

לג יז

יעקב מגיע לארץ מול שכם מזבח ויבא יעקב שלם עיר שכם וישלח לג-יח
יעקב עוזב שכם

 

לוז- בית אל

אל בית אל

מזבח ויאמר אלוהים אל יעקב קום עלה בית אל וישלח לה-א
מות דבורה אלון בכות ותמת דבורה מנקת רבקה ותקבר מתחת לבית אל תחת האלון ויקרא שמו אלון בכות וישלח לה-ח
ה' קורא ליעקב ישראל בית אל מצבה ויקרא יעקב את שם המקום אשר דבר איתו שם אלוהים בית אל וישלח לה-טו
מיתת רחל

לידת בנימין

97

2205

בית לחם מצבה ותמת רחל ותקבר בדרך אפרת היא בית לחם וישלח  לה-יט
יעקב עוזב בית לחם מהלאה למגדל עדר ויסע יעקב ויט אהלו מהלאה למדגל עדר וישלח לה-כא
יעקב שולח את יוסף לשכם 108

2216

מעמק חברון (ארץ מגורי אביו) וישב יעקב בארץ מגורי אביו..

וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה

וישב

לז- א-יד

יעקב קובר את אביו יצחק 110

2228

קרית ארבע- חברון קבר אביו ויבא יעקב אל יצחק אביו ממרא קרית הארבע היא חברון אשר גר שם אברהם ויצחק וישלח לה-כז
יעקב נוסע מצרימה באר שבע זבחים ויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה שבע ויגש

מו א

יעקב מגיע למצרים 130

2238

ארץ גשן ויעל לקראת ישראל אביו גשנה ויגש

מו-כט

בדרך לקבורה 147

2255

גורן האטד ויבואו עד גרן האטד אשר בעבר לירדן ויספדו שם..על כן קרא שמה "אבל מצרים" ויחי נ-יא
קבורת יעקב חברון קבר ויקברו אותו במערת שדה המכפלה.. ויחי –נ-יג