הושענא רבא פצ

09-10-06

 

הושענא רבא פצ

 

מאמר (כ'ט):

למדו חז"ל (סוכה כ'ז.), 15 תשרי מ15 בניסן, מצוות אכילת מצוה ואכילה בסוכה. אבל המצה היא עבודה שלילית (ללא שאור) בסוכה, האכילה היא חיובית, להפוך החושך לאור, ואוכלים חמץ.

לכן בכל יום , אושפיז חדש.

ולכן מקריבים 70 פרים.

כדי לברר את הרע בכל 7 המידות. וכל אחד כלול בעשר (70).

ביום השביעי של סוכות, אז נכללו כל המידות בקדושה.

איוב פרק ה (יט):" בשש צרות יצילך ובשבע לא יגע בך רע"

יש שש מלכויות על ישראל כדי לבררם ולהכניס אותם בקדושה.

 

מצרים אשור בבל מדי יון אדום
חסד גבורה תפארת חכמה יסוד מלכות
אברהם יצחק יעקב משה אהרון יוסף דוד

 

השביעי, הוא דוד המקבל מכל המידות ולית ליה מגרמיה כלום, שהוא הערבה, ללא טעם וללא ריח :"דלותי ולי יהושיע"= אף על פי שדלה אני במצוות, לך אני!, ולי (ואותי) נאה להושיע.!

ביום זה , פועלים להכניע בחינת "גוג ומגוג" (=70). כללות 70 אומות העולם. "לא יגע בך רע" = מלחמת גוג ומגוג לו תהיה לה שום שליטה על ישראל כי משיח בן דוד יכניעו  לקדושה מייד.

בכל יום היו מקיפים את המזבח פעם אחת ויום השביעי 7פעמים.

הוא עניין של הקפות ביריחוף בכל יום הקפה אחת וביום השביעי 7הקפות, והכניעו את כללות שבע האומות שבארץ, כנגד 7המידות.

יריחו היתה מנעולה של הארץ. ביום השביעי מקריבים 7פרים נגד 7 האומות. וביריחו יהושוע החרים את כל השלל ואסר לבנות אותה שוב!

ביריחו היתה שליטת מלך בבל!

שיר השירים רבה פרשה ח ד"ה א [יא]:

"הה"ד (יהושע ז') וארא בשלל אדרת שנער אחת טובה, ר' חנינא בר יצחק אמר פורפירה בבליה, מה בבל עבדה הכא, תני רשב"י מלך בבל היה וקנה ביריחו, והיה זה משלח לזה כותבות וזה משלח לזה דורוניות, הדא אמר כל מלך שלא היה לו קצין בארץ ישראל לא היה תופש בעצמו שהוא מלך".

למלך בבל היה ארמון ביריחו ויבא משם תמרים (כותבות). "לכן גלו לבבל כדי לאכול שיאכלו תמרים!!!

פסחים דף פז עמוד ב :

יודע הקדוש ברוך הוא את ישראל שאינן יכולין לקבל גזרות של רומיים, לפיכך הגלה אותם לבבל. ואמר רבי אלעזר: לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבבל אלא מפני שעמוקה כשאול,…. רבי חנינא אמר: מפני שקרוב לשונם ללשון תורה. רבי יוחנן אמר: מפני ששיגרן לבית אמן עולא אמר כדי שיאכלו תמרים ויעסקו בתורה!!!

יהושוע הבין שאין אפשרות לבנות בית המקדש אם לא מכניעים תחילה את יריחו! כי זה סימן לשליטת מלך בבל על הארץ. ויכוללהיות שאם "חיאל בית האלי" לא בנה ביריחו אז בית המקדש לא היה חרב !!

עיקר הכנעת יריחו הוא על ידי ההקפות: י"ב שבטים בעיגול, כשיהודה מתחבר עם דן, כוח העיגולים: אין בו ראש וסוף. נעשה מזה אור מקיף המכניע החיצוניים והקליפות.

כך פועלת הסוכה, כך פועלים ההקפות של הלולב.

כך תיקן ה' את חטא אדם הראשון בעשיית בגדים "כותנות עור"=אור מקיף של הלבוש.

הערבה:

היתה גבוה 11 אמות= 10 אמות של המזבח ואמה יותר.

כנגד 11סמני הקטורת. להכניע ה"חיצוניים".( 10 זה הקדושה . 9 או 11זה ההיפך של הקדושה). ה11 נגד הלבונה שריחה רע נגד פושעי ישראל, להכלילם לתוך הכלל. וה11 נגד האמה הנוספת של הערבה.

10דברים היו ביריחו:

משנה מסכת תמיד פרק ג משנה ח :

[ח] מיריחו היו שומעין קול שער הגדול שנפתח מיריחו היו שומעין קול המגריפה מיריחו היו שומעין קול העץ שעשה בן קטין מוכני לכיור מיריחו היו שומעין קול גביני כרוז מיריחו היו שומעין קול החליל מיריחו היו שומעין קול הצלצל מיריחו היו שומעין קול השיר מיריחו היו שומעים קול השופר ויש אומרים אף קול של כהן גדול בשעה שהוא מזכיר את השם ביום הכפורים מיריחו היו מריחים ריח פטום הקטרת אמר רבי אליעזר בן דגלאי עזים היו לבית אבא בהר מכוור והיו מתעטשות מריח פטום הקטורת:

 

יוצא ש9 הם קולות ואחד הוא ריח הקטורת!כדי להכניע את הקליפות!

 

ההקפות:

העיגול יש לו את החיסרון של ה הרגל , השיעמום, אין חידוש. אבל יש לו את הכוח של החוזק. לא קל לשבור עיגול. אין מאיפה ל"תפוס" אותו. אין ממה להתחיל נגדו.

ליושר יש את החידושים, הקיצוניות , היוזמה, הולך לכיוון עצמי  עד אין סוף. מצד שני הוא שביר וחלש.

לישראל , יש תכונות היושר: היוזמות, הקצבות, 12 הקצבות של 12 השבטים שכל אחד פורץ לכיוון שונה ורחב.

אבל אם הם מצליחים גם לאחד את כל השבטים, אז הם יכולים ליצור עיגול העשוי מקווים ישירים!!! וזה עוד יותר חזק מכל עיגול אחר.

לכן, נגן עיגולי המקטרגים והקליפות הרעות, אנו יכולים להציג עיגול הרבה יותר חזק: עיגול העשוי מקווים, כשעם ישראל יודע להתאחד.

עם הלולב, בהקפות

ביריחו כששבט יהודה התחברה עם שבט דן.

מצליחים ליצור כוח העיגול העשוי קוים!

 

התמרים של יריחו:

הם מסמלים את הניצוצות של קדושה שקיימים אצל הגויים. עם ישראל צריך לברר את המידות ולהביא אותם בקדושה.

הם היו יכולים לעשות זאת בארץ, כי היו פה 10 או 7 עמים. אבל בגלל סכנה קיומית, ה' העדיף לצוות להכחיד אותם לגמרי ושנעשה את העבודה של בירור המידות  בדרכים אחרות, כמו למשל גלויות, אחת אחת!

אז התמרים בירחיו אינם. הם "הועברו " לבבל. ושם אנו צריכים ללכת כדי לאכול אותם(דברי עולא), זאת אומרת, אנו צריכים לעשות את העבודה

של בירור המידות של הגוים בחו"ל, בגלות!