אחרי מות מי

בע"ה ח אייר התשע"ג

מישל בן שושן

 

אחרי מות מי

 

בזאת יבוא אהרון

בזאת= עם ההתלהבות והקדושה של נדב ואביהו צריך להיכנס אהרון אל קודש הקדשים! אבל הוא צריך לעשות זאת ביראה: בפר בן בקר לחטאת!.

לא הכל היה רע אצל נדב ואביהו. להיפך! הם היו הכי קרובים אל ה'!

" יש לבוא באותו עניין עצמו שבאו נדב ואביהו. כי הם באו בקדושה ובטהרה ושמירה גדולה. רק העצה היא שיוסיף פר בן בקר.."!!

 

ואל יבוא בכל עת (חלק ב')

יום כיפור כולל כל העיתים!! "כל עת"= יום כיפור (תורת כוהנים פרשת אחרי)

אזהרה לכהן שלא יבוא ביום הכיפורים ביותר מדי אהבה אלא גם ביראה, בצמצום, ובדרך ארץ!

 

 

וכל אדם לא יהיה באוהל מועד

כשיכנס הכהן, הוא צריך לבטל את תפיסתו כ"אדם". הוא צריך רק להיות "מקבל" את ההשפעה מה' ולבטל את היותו אדם חושב!

בדרך כלל האדם מסדר את תפילתו. אבל שם, ה' יסדר את תפילת הכהן! כי אז נכללים "שנה(יום כיפור) , עולם (קדש הקדשים) ונפש (הכהן הגדול)(חלק ב')

 

איש עיתי

מי שהיה מוביל את השעיר לעזאזל המדברה נקרא "איש עיתי" כי לא היה לו הרבה זמן לחיות עוד! הוא "איש זמני"! (זוהר- ויקרא ס"ג:) כי במעשה הזה הוא היה משלים לגמרי את תפקידו בעולם הזה. ואין לו צורך לחיות יותר!!

 

ולא תקיא  הארץ אתכם (יח-כח)

יש כפל לשון:

כתוב:"אל תטמאו..כי (הגוים טימאו אותה) ותקיא הארץ את יושביה"

אבל אתם "לא תעשו ככל התעבות האלה…."

אם כן מה פירוש "ולא תקיא הארץ אתכם.."??

אפשר לפרש לפי הפשט: אל תחטאו "כדי שלא" תקיא הארץ אתכם

אבל הרמ"י מפרש: אל תחשבו שהעונש היחידי יהיה "רק" שהארץ תקיא אתכם! כמו הגוים. אלא יהיה לכם עונש הרבה יותר חמור: "כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות.."!! וזה יותר חמור ממה שקרה לגוים!!

 

ועיניתם את נפשותיכם

למה צמים הכיפור??

כי באותו היום יש השפעה מיוחדת מה' אל האדם. יש "הארת פני מיוחדת בהשפעת הטובה". ולכן, אני צריכים להיות "מוכנים ובישוב הדעת כדי לקבל כראוי את ההשפעה"

 

 

ומזרעך לא תיתן להעביר למולך (חלק ב)

בעבודה הזאת, עובדי עבודה זרה היו מראים שהם מוכנים לבטל את האהבה הגלוה ביותר (של האב על הבן) לכבוד האל. כאילו הם אוהבים את האל יותר מאשר הבן שלהם.

וזה אסור. כל עבודה שהיא מקצינה את האהבה או את היראה היא עבודה זרה!!