קדושים גז

בע"ה ג אייר התשעה

מישל בן שושן

קדושים גז

 

משפטים מובחרים מהגלילי זהב בפרשה שלנו:

"עיקר חיי האומה תלוי בראש ובראשונה בירושת הארץ. שאם אין ארץ אין אומה יכולה להתקיים. ואם יש אומה וארץ אז יש תורה"

"עיקר תורת קדשנו תלויה בארץ..שבלעדיה אי אפשר שיתקימו עליה. אבל אם אין ארץ אין תורה"

"מי שמתפאר בתורתו על אדמת נכריה, אף שמכל מקום הוא מקבל שכר עליה, דומה לזה שמתפאר במזוזה נאה שבידו ואין לו בית לקובעה"

"התורה היא אמצעי שעל ידה יתקים הישוב בארץ כמו הלחם שהוא אמצעי לחיי האדם"

"כל מה שברא ה' בעולמו לא ברא אלא בשביל התורה. חוץ מדבר אחד והוא עם ישראל: שהתורה נבראה בשבילו"

"צורכי היישוב בארץ דורשים זמן רב. מה עם התורה? ה' נתן את יום השבת כדי שנלמד תורה בשבת. וכל מה שעושה האדם בשביל יישוב הארץ, הוא מקיים את דברי ה' והוא מקבל שכר עסק בגופי תורה כשהוא מזכה הרבים ומקיים הממשלה בישראל"

" ששכולה ישיבת ארץ ישראל ככל המצוות שבתורה"

"גם אלה שנחשבו "אילני סרק (לא מקיימי מצוות התורה בעם ישראל), בחו"ל, כשמתיישבים ומיישבים את ארץ ישראל הופכים לעצי פרי והיישוב בארץ הוא "עץ חיים""

"לא כתוב עץ חיים לעמלים בתורה אלא עץ חיים למחזיקים בה, כלומר, מחזקים את יישוב הארץ"

(והוא לא ידע שפרשת קדושים תיקרא בשבוע של יום העצמאות!)

 

 

לא תלך רכיל בעמך

מי שמלבין פני חברו ברבים, לוקח על עצמו את חטאיו!! עוונות הנעלב הולכים אל המעליב! והמצוות של המעליב באים אל הנעלב! "לא תישא עליו חטא"= חבל לך שתיקח את החטאים שלו עליך!!

 

לא תשנא את אחיך בלבבך

אבל במקומות אחרים מדברים על "שונאך"! אם כן יש שנאה מותרת ויש שינאה אסורה!

השנאה המותרת היא הכאב על שחברו מתנהג רע. אל תשלים אף פעם עם זה! אבל אסור שזה יגרום לך לשנוא אותו בלב! כלומר להתנתק ממנו רגשית. הוא תמיד אחיך.

 

ואהבת לרעך כמוך אני ה'

  • חשובים מאוד המילים האחרונים " אני ה'" . אם אתה מבזה את חברך, אתה מבזה את ה'! אהוב את חברך כמו שאתה אמור לאהוב אותי! זה מאוד קשור לפסוק "ואהבת את ה' אלוהיך". לכן יש כאן "אני ה'". זו לא מצווה בינך לבין החבר אלא גם כלפי ה'!!
  • "ה' צילך": כשאדם צוחק הצל שלו צוחקת וכשהוא בוכה הצל שלו בוכה. "צל" כאן הוא כמו הדמות שרואים במראה. היא עושה מה שאני עושה. כך אם אדם עושה דבר ה' מתנהג כלפיו כמין מראה. מעשה האדם משפיע ישירות על היחס של ה' כלפיו כאילו ה' היה הצל של האדם.

"זה אלי ואנוהו": אנוהוא= אני והוא. קשורים. אדם מרחם על חברו למטה, אז ה' מרחם עליו מלמעלה.

  • אדם נוהג לסלוח לעוונות של עצמו. אבל בדרך כלל, כשהוא רואה פגם בחברו, זה בגלל שהוא נגוע באותו הפגם והוא מתעלם מזה. הפסוק מבקש מהאדם לרחם על חברו לפחות כמו שהוא מרחם על עצמו . ואז ה' ירחם על שניהם! אהוב את חברך כמו שאתה אוהב את עצמך אז אני אהוב את שניכם!

 

והתקדשכם והיתם קדושים

תתחילו אתם ואני מבטיח לכם שכך תהיו. הקדושה היא מהלך. אם מתחילים המהלך, אז אנו קדושים!

 

"אותם החכמים בעינהם שאינם חפצים לקבל מסורת אבותם ואינם רוצים ללכת בעקבתיהם אינם בכלל ישראל קדושים! כי הם פוסקים מלהשתייך לשלשת הארוכה" זה מצדד את הרעיון שפתחתי במקום אחר על ההשתייכות של היהודי להוריו. הוא יהודי קודם כל כי הוא בנם של אביו ואימו. אחר כך, הוא מוסיף תוכן ומשמעות כשהוא משתייך גם לסבים, להרמבם, למשה, לאבות.. אבל הכל בנוי, ביסוד, על מסורת אבותיו.

אם רוצה אדם לדעת אם הוא עושה המצוות לשם שמים או לשם עצמו, יראה אם יבחר בין המצוות. אם עושה ומקבל את כולן, זה סימן שהוא לשם שמים עובד.